ThreeCrumbsAlgemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1. ThreeCrumbs is een eenmanszaak die zich het digitaal ontwerpen van websites, apps en webapps ten doel stelt.

2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van ThreeCrumbs en ThreeCrumbs de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.

3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen ThreeCrumbs en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.

4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten/Producten’ verstaan: alle door ThreeCrumbs en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het digitaal ontwerpen van websites, apps en webapps, alsmede alle andere door ThreeCrumbs ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.

5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website www.threecrumbs.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en ThreeCrumbs gesloten Overeenkomsten.

2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met ThreeCrumbs overeengekomen.

3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3 De Overeenkomst

1. Alle offertes, aanbiedingen en voorstellen van ThreeCrumbs zijn vrijblijvend, ook indien daarin een aanvaardingstermijn is opgenomen. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is een aanbod gedurende 14 (zegge: veertien) dagen na dagtekening geldig. Indien Opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn aanvaardt vervalt het aanbod.

2. De Opdrachtgever kan contact opnemen met ThreeCrumbs via de website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. ThreeCrumbs zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging.

3. Als ThreeCrumbs een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. ThreeCrumbs kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van ThreeCrumbs dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij ThreeCrumbs deze schriftelijk bevestigt.

5. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door ThreeCrumbs.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

1. ThreeCrumbs zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uitvoeren.

2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ThreeCrumbs aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan ThreeCrumbs worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ThreeCrumbs zijn verstrekt, heeft ThreeCrumbs het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

3. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever ThreeCrumbs hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. ThreeCrumbs dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen ThreeCrumbs en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

2. Indien tussentijds blijkt dat de kosten voor de uitvoering van de Overeenkomst aanzienlijk (te weten meer dan 10%) hoger worden dan in de offerte is neergelegd, stopt ThreeCrumbs met de ontwikkelingen totdat hij goedkeuring heeft ontvangen van Opdrachtgever om verder te gaan. Indien Opdrachtgever niet verder wenst te gaan, dient Opdrachtgever de tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden.

3. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd overeenkomstig lid 1 van dit artikel, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.

4. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van ThreeCrumbs op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen ThreeCrumbs en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1. ThreeCrumbs is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat ThreeCrumbs goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.

2. Voorts is ThreeCrumbs bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

3. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat ThreeCrumbs niet de gewenste kwaliteit kan leveren die haar gebruikelijk is, of indien blijkt dat de Overeenkomst wegens zwaarwegende belangen niet voortgezet kan worden, zullen ThreeCrumbs en Opdrachtgever in overleg tot een oplossing proberen te komen/een passende regeling te treffen. Pas wanneer duidelijk wordt dat ThreeCrumbs niet aan de wensen van Opdrachtgever kan voldoen, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7 Annulering

1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte is niet mogelijk, tenzij de werkzaamheden nog geen aanvang hebben genomen.

2. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door ThreeCrumbs.

3. Bij annulering na ondertekening van de offerte zal een vergoeding van 30% van het overeengekomen bedrag in de offerte, of het aantal reeds door ThreeCrumbs besteedde uren, in rekening worden gebracht.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

1. Het honorarium van ThreeCrumbs bedraagt €68,-per uur. Van dit bedrag kan ThreeCrumbs, in overleg met Opdrachtgever, afwijken indien zij dit nodig acht voor de uitvoering van de Diensten.

2. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3. ThreeCrumbs heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.

4. Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 30 dagen na facturatie in de valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen.

5. Opdrachtgever ontvangt maandelijks een factuur van ThreeCrumbs met betrekking tot het aantal gewerkte uren van de afgelopen maand.

6. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan ThreeCrumbs mede te delen.

7. Indien ThreeCrumbs besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9 Intellectuele eigendom

1. ThreeCrumbs behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet, tenzij in de Overeenkomst anders afgesproken.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van een onderzoek naar het bestaan van merkrechten, octrooirechten of auteursrechten van derden door ThreeCrumbs.

3. Opdrachtgever vrijwaart ThreeCrumbs van elke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit een eventuele schending van rechten zoals omschreven in lid 2 van dit artikel.

Artikel 10 Promotioneel gebruik

ThreeCrumbs is gerechtigd zijn ontwerp in te zetten voor eigen publiciteit en/of promotie. Hiervoor is enkel toestemming nodig van Opdrachtgever indien deze het ontwerp zelf nog niet in gebruik heeft genomen en deze toestemming zal niet onredelijk worden geweigerd.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. ThreeCrumbs kan niet aansprakelijk worden gesteld door Opdrachtgever wanneer Opdrachtgever van mening is dat het eindresultaat voortvloeiende uit de werkzaamheden van ThreeCrumbs niet aan zijn verwachtingen voldoet. ThreeCrumbs heeft slechts een inspanningsverplichting, en geen resultaatsverplichting.

2. ThreeCrumbs kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige fouten in het ontwerp indien Opdrachtgever goedkeuring heeft gegeven bij aanlevering van het ontwerp.

3. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.

4. ThreeCrumbs is niet aansprakelijk voor schade op basis van onjuist advies indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.

5. ThreeCrumbs is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade en inkomstenderving.

6. ThreeCrumbs is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.

7. De Opdrachtgever vrijwaart ThreeCrumbs voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten/Producten.

8. Indien ThreeCrumbs aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van ThreeCrumbs met betrekking tot haar Diensten/Producten.

9. De aansprakelijkheid van ThreeCrumbs is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien ThreeCrumbs niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.

10. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van ThreeCrumbs.

11. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 12 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van ThreeCrumbs, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van ThreeCrumbs zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van ThreeCrumbs of van derden, brand, overstromingen, natuurrampen, epidemieën/pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal ThreeCrumbs overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die ThreeCrumbs heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 13 Vertrouwelijkheid van gegevens

Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. ThreeCrumbs kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14 Identiteit van ThreeCrumbs

1. ThreeCrumbs is bij de KvK geregistreerd onder nummer 55221947 en draagt btw identificatienummer NL001683203B27. ThreeCrumbs is gevestigd aan de Moerdijkstraat 17 (5652JM) te Eindhoven.

2. ThreeCrumbs is per e-mail te bereiken via martin@threecrumbs.nl of middels de website www.threecrumbs.nl en telefonisch op 0648600330.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de rechtsverhouding tussen ThreeCrumbs en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die tussen ThreeCrumbs en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Oost-Brabant.